Kada je potrebna saglasnost roditelja za putovanje maloletnih lica preko granice i gde se ona overava?

Kada je reč o putovanjima u inostranstvo uvek je prisutna jedna od nedoumica koja se odnosi na putovanje maloletnih lica preko granice. Saznajte u kojim slučajevima je potrebna roditeljska saglasnost

Što se tiče Zakonske regulative, odnosno propisa Republike Srbije kojima bi gore navedena nadoumica trebala biti rešena, isti na žalost ovu oblast nisu precizno uredili.

Zakon o zaštiti državne granice ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008 i 20/2015 – dr. zakon) predviđa da je za prelazak granice Republike Srbije potrebna samo važeća putna isprava.

Koje zemlje traže pisanu saglasnost?

Italija i Španija – pored overene saglasnosti, potreban je i izvod iz matične knjige rođenih

Crna Gora – ako dete putuje sa jednim roditeljem ili sa trećim licem

Grčka – samo kad dete putuje bez oba roditelja

U ovim zemljama nije obavezna, ali je poželjno da je imate: Hrvatska Austrija Nemačka Slovenija

Shodno regulativi, u Republici Srbiji ne postoji odredba ili propis kojim je predviđena obaveza posedovanja roditeljske saglasnosti kada dete putuje u inostranstvo samo, uz pratioca ili samo sa jednim roditeljem. Ali usled sve učestalijih kriminalnih aktivnosti, kao što je trgovina decom, pripadnici MUP-a sugerišu da je pismena saglasnost roditelja poželjna iz razloga što se na taj način sama procedura prelaska preko granice skraćuje, a ujedno i pojednostavljuje.

Prema nadležnosti Uprave granične policije Republike Srbije, takođe ne postoji obaveza posedovanja pisane saglasnosti roditelja prilikom putovanja u inostranstvo, nema smetnji da dete koje poseduje biometrijsku putnu ispravu Republike Srbije, putuje sa jednim od roditelja ili trećom osobom.

Ali sobzirom na to na pisana saglasnost može biti potrebna prilikom kontrole graničnih organa države u koju se putuje ili preko čije teritorije se prelazi, peporuka svim roditeljima je da se pre polaska na put izvrše odgovarajuće provere u diplomatsko-konzularnim predstavništvima zemalja u koje se putuje, kao i u tranzitnim.

Ukoliko prilikom gore navedene provere utvrdite da vam je potrebna potvrda, neophodno je da znate da se ista potpisuje i overava kod javnog beležnika.

Formular možete preuzeti ovde (potrebna su vam dva primerka jer jedan ostaje kod notara).

Autor: Bojana Bogojević, diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom

Izvor: yumama.com

Pratite nas i na Viberu!