Životne priče

Mihajlo je od rođenja gluvonem, ali kažu Užičani da niko ne ume da skroji pantalone kao on

Mi­haj­lo Mi­li­vo­je­vić je po­la ve­ka vr­hun­ski kro­jač u Užicu. Od rođenja je gluvonem, ali to ga nije sprečilo da nauči da šije i da postane majstor svog zanata kojim je tišinu u kojoj živi potukao do nogu.

31.03.2020. - 12:00h
Pobedio tišinu
Pobedio tišinufoto: Prva Tv/PrtScr

Ka­žu znal­ci da ni­ko bo­lje pan­ta­lo­ne ne mo­že da sa­ši­je od Mi­ha­j­la, čak i kad se ne do­đe u nje­go­vu rad­nju na pro­bu: do­volj­no mu je sa­mo do­ne­ti ne­ke no­še­ne i on će pot­pu­no iste ta­kve da skro­ji.

Šio je ne­kad i po 100 pan­ta­lo­na me­seč­no, iz­dr­ža­vao po­ro­di­cu od ovog po­sla. Ši­je i dru­gu ode­ću, ume­šno i pre­pra­vlja. Ste­kao je pen­zi­ju sa 43 go­di­ne kro­jač­kog sta­ža, ali i sa­da da­ne pro­vo­di u rad­nji.