Nećete verovati - Subota, 28. mart - Telo Sv. Mardarije netruležno i posle 82 godine

Nove priče iz naše Srbije!

28.03.2020. - 06:40h
Kako je ovo moguće
Kako je ovo mogućefoto: Rina

Jedini srpski svetac na američkom kontinentu, monasi u čudu i na kolenima - Telo svetog Mardarija posle 82 godine u zemlji ostalo netruležno. Sveti Mardarije jedini je srpski svetac na američkom kontinentu. Monasi su ostali u čudu kada su nakon 82 godine izvadili njegovo telo iz ilovače u Libertvilu. Bilo je celovito I netruležno. Bio je episkop koji je važio za svetionik srpskoj emigraciji koja je stizala u obećanu zemlju početkom prošlog veka, I mnoga je gladna usta dočekao nahranio I ispratio u novi život. Njagovo netruležno telo izloženo je u manastiru Sv Save, i klanjaju mu se mnoge nacije. Kanonizovan je pre tri godine i ostaće u svim srpskim kalendarima kroz nadolazeće vekove kao svetac koji je u ime Srba i ljudi pravoslavne vere hodao božijim putem.

Mi­haj­lo Mi­li­vo­je­vi po­la ve­ka je vr­hun­ski maj­stor kro­jač, po­znat u Užicu. Ka­žu znal­ci da ni­ko bo­lje pan­ta­lo­ne ne mo­že da sa­ši­je od Mi­ha­i­la, čak i kad se ne do­đe u nje­go­vu rad­nju na pro­bu: do­volj­no mu je sa­mo do­ne­ti ne­ke no­še­ne i on će pot­pu­no iste ta­kve da skro­ji. Šio je ne­kad i po 100 pan­ta­lo­na me­seč­no, iz­dr­ža­vao po­ro­di­cu od ovog po­sla. Ši­je i dru­gu ode­ću, ume­šno i pre­pra­vlja. Ste­kao je pen­zi­ju sa 43 go­di­ne kro­jač­kog sta­ža, ali i sa­da da­ne pro­vo­di u rad­nji

Nema ko se ne naježi kada u bistro potoku, pored puta ili proplanka spazi gomile smeća. To je verovatno najružnija slika koja vas može sačekati tamo gde se najmanje nadate. Ali nekima je smeće nije smeće već novac. Jedna fabrika kod Čačka dnevno samelje na tone smeća, preradi u proizvod koji je veoma tražen na evropskom isrpskom tržištu.