EXIT - moja prva ljubav - pravilnik
exit
foto: Exit

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI PODACI U VEZI SA NAGRADNIM KONKURSOM

Organizator nagradnog konkursa “EXIT- MOJA PRVA LJUBAV” je PRVA TELEVIZIJA, Autoput za Zagreb 22, 11000 Beograd, PIB 104284066 MB: 20136588 - u daljem tekstu Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, SVRHA I MESTO ODRŽAVANJA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs pod nazivom "EXIT- MOJA PRVA LJUBAV” održava se na Instagram stranici Prve televizije (https://www.instagram.com/prvatelevizija), u cilju nagrađivanja lojalnosti pratilaca na stranici. Nagradni konkurs na Instagram stranici Organizatora traje od petka, 25. juna 2021. godine do četvrtka, 1. jula 2021. godine sa završetkom u 17:00 časova, uključujući oba datuma. Pobednici konkursa biće izabrani i obavešteni o preuzimanju nagrade najkasnije do ponedeljka, 5. jula u 17:00. Pravila konkursa će biti objavljena na zvaničnoj Instagram stranici Organizatora kao i sajtu Prve televizije. Pre nego što uzme učešće u konkursu, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u Pravilima konkursa.

3. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU

Na zvaničnoj Instagram stranici Organizatora, u okviru posta namenjenog nagradnom konkursu, učesnicima će biti postavljen zadatak da na svom Instagram profilu koji mora biti otključan objave fotografiju na kojoj će što kreativnije predstaviti sebe i sebi blisku osobu (partnera, prijatelja, člana porodice I sl.) kako se spremaju ili su već pripremljeni za ovogodišnji Exit I ujedno pokazati koliko vole ovaj festival . Prilikom objave fotografije, obavezno je potrebno koristiti #EXITMOJAPRVALJUBAV. Korisnik koji šalje predlog I konkuriše za nagradu treba da zaprati instagram profil Prve televizije. Od učesnika se očekuje da na što zanimljiviji i kreativniji način odgovore na postavljeni zadatak.

Žiri (administratori Instagram stranice Prve televizije i predstavnici marketnig sektora Exit festivala) će razmatrati sve odgovore koje ispunjavaju kriterijume i proglasiti pobednika isključivo na osnovu kreativnosti/zanimljivosti. Broj lajkova i komentara na fotografijama koje učestvuju u konkursu neće biti uzet u obzir od strane žirija, pri izboru dobitnika.

Dobitnici će biti kontaktirani putem direktne poruke, na ličnom Instagram profilu uz informacije o primopredaji nagrade. Organizator zadržava pravo da, ukoliko bude potrebno, objavi pobednički odgovor i ime dobitnika na zvaničnoj Instagram stranici Prve televizije.

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

 • su stariji od 18 godina
 • su državljani Srbije i imaju prebivalište u Srbiji
 • su saglasni sa pravilima ovog konkursa
 • prate Instagram stranicu Prve televizije
 • koji imaju registrovan profil na Instagram društvenoj mreži
 • pristaju da Organizator prikupljene odgovore koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;
 • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;

 

Svi koji ispunjavanju gore navedene uslove imaju pravo učešća u nagradnom konkursu, izuzev zaposlenih kod Organizatora i onih koji učestvuju u promociji nagradnog konkursa, kao i članova njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

Fotografija se mora postaviti sa privatnog naloga, nije dozvoljeno postavljati sa lažnih (nevažećih) naloga.

U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa i njihovi predlozi neće biti uzeti u obzir.

Odgovori postavljeni od četvrtka, 1. jula nakon 17:00 časova, zatim oni koji ne odgovaraju zadatoj temi, koji su poslati u Direct Message IG stranice Prve televizije ili na bilo kojoj drugoj objavi sem objave koja je namenjena nagradnom konkursu, kao i odgovori koji nisu autorskog tipa, neće biti razmatrani od strane stručnog žirija.

4. NAGRADE

4 najkreativnija predloga biće nagrađena dnevnim kartama za Exit festival I to:

2 jednodnevne ulaznice za četvrtak 8. jul

2 jednodnevne ulaznice za petak 9. jul

2 jednodnevne ulaznice za subotu 10. Jul

2 jednodnevne ulaznice za nedelju 11. Jul

Žiri će prema kreativnosti rangirati 4 najbolja predloga I shodno rang listi prvi na njoj će prvi birati dan za koji želi kartu, drugi na listi će birati između tri preostala dana, treći između dva preostala nedodeljena dana i poslednje rangiranom nagrađenom predlogu pripašće karte za jedini preostali dan koji neko od bolje rangiranih dobitnika nije uzeo.

5. USLOVI ZA PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnik je u obavezi da u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, Prvoj TV odgovori na poruku i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom roku (24 časa) ne obavesti Prvu tv na Instagram profilu o prihvatanju nagrade, gubi pravo na dobijenu nagradu i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima. Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa opštim aktima organizatora konkursa u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici konkursa se izričito slažu da organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ovog konkursa.

6. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Nagrada se ne može zameniti za novac i pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedene u ovim Pravilima.

Ukoliko dobitnik nije iz Beograda, dužan je da po svoju nagradu dođe na naznačeno mesto u Beogradu ili će mu nagrada biti isporučena na kućnu adresu.

Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni pravilnik.

7. OPŠTE ODREDBE

Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima ne naplaćuje niti je učestovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja na konkursu učestvuje.

Kompanija Facebook (i Instagram) ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Pre učešća detaljno pročitajte pravila, a pravilnik možete odštampati ili sačuvati kopiju ovih pravila za sebe. Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da Organizator pri realizaciji nagradnog konkursa i promociji istog ne prihvati ili ukloni sve grafike i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti). Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem. U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

OBAVEŠTENЈE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI UČESNIKA NAGRADNOG KONKURSA

“EXIT- MOJA PRVA LJUBAV”

PRVA TELEVIZIJA DOO, sa sedištem u ul. Autoput za Zagreb 22, 11000 Beograd, PIB 104284066 MB: 20136588 (dalje: Organizator) kao Organizator nagradnog konkursa pod nazivom “EXIT- MOJA PRVA LJUBAV”, ima svojstvo Rukovaoca u smislu definicije iz člana 2 stav 1 tačka 8) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (,,Službeni glasnikʻʻ, broj 87/2018, u daljem tekstu ZZPL), strogo poštuje važeće zakonodavstvo i osigurava da se podaci o ličnosti sakupljaju i obrađuju u određene svrhe, poštuje princip minimizacije podataka i osigurava da se lični podaci čuvaju samo u vremenskom periodu potrebnom za postizanje svrhe za koju su prikupljeni, poštujući to da se podaci o ličnosti obrađuju isključivo u legitimne svrhe, da su precizni i aktuelni, da se obrađuju u skladu sa odgovarajućim pravnim osnovom, te da su zaštićeni od bilo kakvog neovlašćenog ili nelegalnog pristupa od strane internih ili eksternih lica.

Imajući to u vidu, Organizator ovim putem obaveštava Učesnike o svim bitnim aspektima prikupljanja i obrade njihovih podataka o ličnosti.

1. Koje podatke o ličnosti prikuplja Organizator kao Rukovalac?

Organizator prikuplja lične podatke direktno od Učesnika u nagradnom konkursu i to samo u meri koja je neophodna za ostvarivanje konkretne svrhe.

Podaci koje Organizator prikuplja od Učesnika (u daljem tekstu: Lica čiji se podaci obrađuju) su:

 • lme i prezime;
 • Broj telefona;
 • Email adresa;
 • Naziv naloga na instagram društvenoj mreži;
 • Grad iz koga dolazi;
 • Tonski i video zapis glas i lika učesnika, fotografija.
 • Ostale podatke o ličnosti koje Učesnik sam obelodani

 

Podaci koje Organizator prikuplja od Učesnika dobitnika nagrada su:

 • lme i prezime;
 • Broj telefona;
 • Email adresa;
 • Naziv naloga na instagram društvenoj mreži;
 • Grad iz koga dolazi;
 • Tonski i video zapis glas i lika učesnika, fotografija.
 • Ostale podatke o ličnosti koje Učesnik sam obelodani

 

2. Kako se prikupljaju podaci o ličnosti?

Podatke o ličnosti Organizator prikuplja direktno od lica na koje se ti podaci odnose i to putem:

 • prijave za učešće u nagradnom konkursu preko društvene mreže Instagram slanjem direktne poruke na zvanični nalog Organizatora;
 • uvida u tonski i video zapis glasa i lika učesnika, fotografija koje Učesnik sam objavi na svom nalogu na Instagrama.


3. Šta je pravni osnov prikupljanja?

Organizator prikupljanje podataka o ličnosti vrši na osnovu informisanog pristanka Učesnika, u smislu člana 15 ZZPL. Što znači da to lice prijavom za učešće u nagradnom konkursu putem društvene mreže Instagram, nedvosmisleno potvrđuje da je upoznato sa svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti za konkretnu svrhu, te da prihvata tu obradu.

Prijavom za učešće u Nagradnom konkursu, Učesnik je saglasan da se njegovi podaci obrađuju u svrhu učešća u istom, kao i ako postane jedan od dobitnika nagrade, tonski i video zapis glasa i lika dobitnika kao i fotografije mogu se od strane organizatora i partnera objaviti i koristiti bez naknade u štampanom, elektronskom, zvučnom i video materijalu, isključivo za potrebe promocije Nagradnog konkursa.

Učesnici daju saglasnost Organizatoru da objavi ime, prezime, ime naloga na Instagram društvenoj mreži i zvaničnom internet sajtu Organizatora i grad nagrađenih učesnika.

Učesnik, kao lice na koje se podaci odnose, može u svakom trenutku svoj pristanak (saglasnost) povući, što sa sobom povlači i brisanje ili anonimiziranje prikupljenih podataka, s tim da povlačenje pristanka ne utiče na obradu podataka o ličnosti koja je izvršena pre opoziva (član 15. stav 3 ZZPL).

Radi izbegavanja svake sumnje, u slučaju opoziva saglasnosti za dalju obradu nakon što je sadržaj o nagradnom konkursu emitovan, lice ne koji se podaci odnose ne može zahtevati da se podaci o njemu uklone iz emisije jer su lični podaci već emitovani i na taj način učinjni javno dostupnim uz prethodnu saglasnost lica na koje se odnose.

Učešćem u nagradnom konkursu učesnik je saglasan da se njegovo ime i prezime, zapis glasa i fotografija, kao i drugi podaci koje u toku porgrama učini dostupnim mogu od strane organizatora i partnera objaviti i koristiti bez naknade u zvučnom i video materijalu, isključivo u svrhu navedenu u ovom obaveštenju.

U slučaju opoziva pristanka pre objavljivanja/emitovanja snimljenog sadržaja, isti neće biti emitovan, a Učesnik može biti dužan da Organizatoru kao rukovaocu naknadi opravdane troškove i štetu koje je Organizator ima/pretrpi usled povlačenja pristanka na obradu podatka, a u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.


4. Koja je svrha obrade podataka o ličnosti?

Organizator podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje radi:

 • kreiranje baze Učesnika nagradnog konkursa radi njihovog učešća u nagradnom konkursu;
 • organizacije i realizacije nagradnog konkursa;
 • obaveštavanja i dodele nagrada Učesnicima koji su osvojili nagrade u nagradnom konkursu;
 • promocije nagradnog konkursa i programa Organizatora;
 • obaveza koje Organizator ima ima vezano za prijavu poreza i druge pravne obaveze.


5. Kako se čuvaju podaci o ličnosti i koje mere zaštite se primenjuju?

Podatke o ličnosti Organizator pohranjuje i čuva u svojim internim evidencijama (bazama podataka) u elektronskom i/ili fizičkom obliku u odnosu na koje primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući i:

 • kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci;
 • kontrolu pristupa podacima;
 • kontrolu prenosa podataka;
 • kontrolu unosa podataka;
 • kontrolu dostupnosti podataka;
 • ostale mere informacione bezbednosti koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

 

6. Koja prava imaju lice čiji se podaci obrađuju?

U odnosu na podatke o ličnosti, lice čiji su podaci prikupljeni ima sledeća prava:

 • pravo da od Organizatora zatraži pristup podacima o ličnosti i informacijama koje se tiču obrade (član 26 ZZPL);
 • pravo da zatraži ispravku netačno unetih podataka i dopunu tih podataka (član 29 ZZPL);
 • pravo da zatraži brisanje podataka (član 30 ZZPL);
 • pravo na ograničenje obrade (član 31 ZZPL);
 • pravo na prenosivost podataka (član 36 ZZPL)
 • pravo da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje (član 38 ZZPL);
 • pravo da bude obavešten o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica (član 53 ZZPL);
 • pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (član 82 ZZPL);
 • pravo na sudsku zaštitu ako smatra da su mu/joj povređena prava iz ZZPL (član 84 ZZPL);
 • druga prava garantovana važećim ZZPL.

Organizator će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji su podaci prikupljeni svu neophodnu pomoć, a sve u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

7. Ko pored Rukovaoca može imati pristup podacima?

Organizator lične podatke može dostavljati i trećim licima, od kojih su neki obrađivači, a neki primaoci podataka. Organizator se obavezuju da niko sem ovlašćenih lica kod Organizatora i ovlašćenih lica kod partnera - obrađivača neće imati pristup podacima dobijenim od Učesnika.

Organizator u svakom slučaju ostaje odgovoran za primenu odgovarajućih mera zaštite.

Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Organizatora, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.

Audio-video zapis glasa/lika učesnika i/ili pobednika/dobitnika mogu biti objavljena i na Sajtu ili zvaničnim prezentacijama Organizatora na društvenim mrežama neposredno nakon ili najkasnije dan po završetku učešća u nagradnom konkursu kada je nagrada osvojena.

8. U kom roku se čuvaju podaci o ličnosti

 • Baza podataka potencijalnih Učesnika u nagradnom konkursu čuva se do 30 dana od dana okončanja nagradnog konkursa, nakon čega se podaci brišu ili anonimiziraju;
 • Podaci o dobitnicima nagrada čuvaju se u roku od godinu dana od dana uručivanja nagrada;
 • Ako lice čije se podaci obrađuju povuče svoj pristanak na obradu podataka u toku trajanja nagradnog konkursa podaci se brišu ili anonimiziraju u roku od 10 dana od dana povlačenja informisanog pristanka, s tim da povlačenje pristanka ne utiče na obradu podataka o ličnosti koja je izvršena pre opoziva (član 15. stav 3 ZZPL). Lice koje povuče pristanak za obradu podataka gubi parvo na dalje učestvovanje u nagradnom konkursu.

 

9. Način na koji se mogu dobiti dodatna obaveštenja o obradi podataka

Lice čiji se podaci obrađuju, u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu Ličnih podataka, uključujući i način ostvarivanja prava i uvid u dokumente kojima se bliže reguliše način obrade podataka , se može obratiti Organizatoru, odnosno licu za zaštitu podataka o ličnosti putem telefona br. 011 3012085 , e-mejl adrese: zastitapodatakaolicnosti@prva.rs i/ili adrese Autoput za Zagreb 22, 11 000 Beograd.

SAGLASNOST ZA UČESTVOVANJE I OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Prijavom za učešće u nagradnom konkursu Učesnik nedvosmisleno potvrđuje da je upoznato sa svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti, da je razumeo i prihvatio Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, te da je saglasan sa obradom.

Prijavom za učešće u nagradnom konkursu Učesnik potvrđuje da je pročitao PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA “EXIT- MOJA PRVA LJUBAV”, da se sa istim saglasio, , kao i da ispunjava sve uslove propisane Pravilima za takmičenje u nagradnom konkursu.

U Beogradu, 25. juna 2021.